Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Πρόσληψη 14 ατόμων ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παλλήνης (προκήρυξη)

O δήμος Παλλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 14 ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε συνηµµένα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Παλλήνης (∆/νση: Ιθάκης 12, Γέρακας) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Έντυπα των αιτήσεων και Υπεύθυνων ∆ηλώσεων θα διατίθενται και από το γραφείο προσωπικού.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 08/06/2018 έως και 18/06/2018.

Δες την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ