Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η κατασκευή αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης (χάρτες)

Γράφει ο Κομνηνάκης Ευάγγελος

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Παλλήνης », συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με την ανάρτηση στην "Διαύγεια" (αρ.ΑΔΑ:ΩΙ6Ω7Λ7-ΨΡΞ), αφορά στην κατασκευή των κύριων(17χλμ.) και των δευτερευόντων αγωγών(149χλμ.) αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές Ανθούσα, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης. 

Πιο Αναλύτικά
Το πρωτεύον δίκτυο ακαθάρτων των περιοχών του Δήμου Παλλήνης (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη) καταλήγει σε έξι αντλιοστάσια ακαθάρτων (ΑΣ/1, ΑΣ/2, ΑΣ/3, ΑΣ/4, ΑΣ/5, ΑΣ/6) που βρίσκονται ανατολικά του Σταυρού και προωθούν με καταθλιπτικό αγωγό τα λύματα μέχρι την υπέρβαση του αυχένα του Σταυρού και στη συνέχεια τα λύματα καταλήγουν με φυσική ροή σε υπάρχοντα αγωγό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προκειμένου μέσω του κατάντη παρακηφίσιου συλλεκτήρα, να αποχετευτούν προς το ΚΕΛ Ψυττάλειας. 


Το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων περιλαμβάνει τις Δ.Ε. Ανθούσας, Γέρακας, Παλλήνης και αφορά:
  • Για την περιοχή της Δ.Ε. Γέρακα, στην κατασκευή βαρυτικού δικτύου μήκους 59χλμ. περίπου, που μεταφέρει τα λύματα στα αντλιοστάσια ΑΣ/1 και ΑΣ/2 του πρωτεύοντος δικτύου 
  • Για την περιοχή της Δ.Ε. Παλλήνης, στην κατασκευή βαρυτικού δικτύου μήκους 76χλμ. περίπου, που μεταφέρει τα λύματα στα αντλιοστάσια ΑΣ/3, ΑΣ/4, ΑΣ/5 και ΑΣ/6 του πρωτεύοντος δικτύου, στην εγκατάσταση τεσσάρων μικρών προκατασκευασμένων αντλιοστασίων Γ0, Ε0, Κ0 και Λ0 για την ανύψωση των λυμάτων σε υψηλά σημεία του βαρυτικού δικτύου και στην κατασκευή των απαιτούμενων καταθλιπτικών αγωγών μήκους 1820μ. περίπου.
  • Για την περιοχή της Δ.Ε. Ανθούσας, στην κατασκευή βαρυτικού δικτύου μήκους 14χλμ. περίπου, στην εγκατάσταση τριών μικρών προκατασκευασμένων αντλιοστασίων Α0, Β0 και Γ0 για την ανύψωση των λυμάτων σε υψηλά σημεία του βαρυτικού δικτύου και στην κατασκευή των απαιτούμενων καταθλιπτικών αγωγών μήκους 500μ. περίπου. Το δίκτυο αυτό συνδέεται με το δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε. Παλλήνης και καταλήγει στα αντλιοστάσια ΑΣ/3 και ΑΣ/4 του πρωτεύοντος δικτύου με βαρυτικό δίκτυο.Περιοχές που αποχετεύονται 

  • Γέρακας: Πολεοδομικές Ενότητες: Μπαλάνας, Κέντρου και Σταυρού
  • Παλλήνη: Πολεοδομικές Ενότητες Άνω Μπαλάνας, Κέντρου Παλλήνης, Βακαλόπουλου, Άνω Βακαλόπουλου, Παπαχωράφι, Μαρίζας, Νέας Παλλήνης, Ασυρμάτου, Αγίου Αθανασίου – Λόφου Παλλήνης, Κάτω Χαρβάτι, Πολεοδομικού Κέντρου ,Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΣΔΥ), Λόφος Λεβίδη
  • Ανθούσα: Πολεοδομική Ενότητα Ανθούσας - εντός σχεδίου
Οι Πολεοδομικές Ενότητες Λεονταρίου, Αγ. Νικολάου και Κάντζας θα αποχετευτούν στο ΚΕΛ Αεροδρομίου.

Κατασκευή
H κατασκευή των εξωτερικών συνδέσεων των ακινήτων, περιλαμβάνει την κατασκευή του φρεατίου προσαρμογής και της διάταξης των αγωγών και ειδικών τεμαχίων για τη σύνδεση των ακινήτων με το ανωτέρω δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων. 

Όσον αφορά τα υλικά, προβλέπεται η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης με χρήση σωλήνων πλαστικών από PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41 με διάμετρο D=200mm, D=250mm, D=315mm και D=355mm, σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένου με υαλονήματα με διάμετρο D=400mm, σωλήνων SN/8 από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια με διάμετρο D=500mm και D=600mm, σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο με διάμετρο D=600mm και δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο με διάμετρο D=80, D=125mm, D=150mm, D=200mm, D=250mm, D=300mm, D=350mm. Όλα τα παραπάνω προβλέπεται να κατασκευαστούν σε ανοικτό όρυγμα.

Επιπλέον αυτών, προβλέπεται η κατασκευή μικροσηράγγων με τη μέθοδο της οριζόντιας διάτρησης αγωγού διαμέτρων D=250mm και με τη μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (pipe jacking) αγωγού διαμέτρων D=400mm και D=600mm.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων επίσκεψης, συμβολής ή και πτώσης είτε προκατασκευασμένα για τύπο φρεατίου ΕΑ-1 και για βάθη αγωγών έως 4,50μ., είτε έγχυτα για τύπο φρεατίου ΕΑ-1 και για βάθη αγωγών μεγαλύτερα των 4,50μ, καθώς και για τύπο φρεατίου ΕΑ-2 και ΕΑ-3 για όλα τα βάθη, καθώς επίσης και φρεάτια από συνθετικά υλικά στην περίπτωση μικρού βάθους. 

Ενιαία διακήρυξη
Προκειμένου το έργο να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό, πρόκειται να δημοπρατηθεί το προτεινόμενο έργο μαζί τις μη επιλέξιμες ιδιωτικές συνδέσεις σε ενιαία διακήρυξη με την συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

Δες την ανάρτηση στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ΕΔΩ

Κομνηνάκης Ευάγγελος,
Μηχανολόγος Μηχ. MSc
Σύμβουλος ΔΕ Γέρακαphoto credits: pa-pallini.blogspot.com