Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Δημοπράτηση 15 παιδικών χαρών στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης Διακήρυξε με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή 15 παιδικών χαρών, ενός έργου εκτιμώμενης αξίας 1.854.838,71 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%) χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.
Στο έργο εντάσσονται αρχικά 9 παιδικές χαρές και στις τρεις δημοτικές ενότητες, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε μελέτη ριζικής ανακατασκευής και πιστοποίησης και είναι οι εξής:
 1. Παιδική χαρά οδού Κλειτάρχου 
 2. Παιδική χαρά οδού Κριεζή
 3. Παιδική χαρά οδού Πλάτωνος – Μνησικλέους 
 4. Παιδική χαρά οδού Βόλου και Δελφών
 5. Παιδική χαρά οδού Ύδρας και Επτανήσου
 6. Παιδική χαρά επί της πλατείας της οδού Εκάβης
 7. Παιδική χαρά εργατικών κατοικιών Α΄ (Πρωτομαγιάς)
 8. Παιδική χαρά εργατικών κατοικιών Β΄ (Κηπούπολης)
 9. Παιδική χαρά οδού Μεσσήνης (διαθέτει πιστοποιημένα όργανα και δάπεδα ασφαλείας)
Στο ίδιο πακέτο χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής εντάχθηκαν και άλλες 6 παιδικές χαρές που χρήζουν παρεμβάσεων και είναι οι παρακάτω:
 1. Παιδική χαρά της οδού Θεσσαλονίκης
 2. Παιδική χαρά της οδού Λεωνίδα
 3. Παιδική χαρά της οδού Μαβίλη και Μυριβήλη 
 4. Παιδική χαρά της οδού Μεσολογγίου και Σοφοκλέους
 5. Παιδική χαρά του πάρκου Κάντζας
 6. Παιδική χαρά της πλατείας Αργυράς Σελήνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού 
 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 9/8/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 13.30 μ.μ.
 • Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προσφερόμενα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95 §2α του Ν.4412/16.