Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παλλήνης την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Συνεδρίαση στις 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Πλ. Ελευθερίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 επί των κάτωθι θεμάτων:
  1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με το Προσχέδιο για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2019.
  2. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη Προσχεδίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019.
  3. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019.
Σημειώσεις:
  1. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης , επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 17-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 και στον ίδιο τόπο.
  2. Οι εισηγήσεις των ως άνω θεμάτων, προς ενημέρωση των μελών, αποστέλλονται ηλεκτρονικά.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ