Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Κλεισθένης 1: Τοπικά Συμβούλια σε χωριστή κάλπη με επικεφαλής

Γράφει ο Κομνηνάκης Ευάγγελος

Ψηφίστηκε στη Βουλή ο  "Κλεισθένης 1" φέρνοντας αλλαγές και στα Τοπικά Συμβούλια που μετονομάζονται πλέον σε Συμβούλια Κοινοτήτων. Στο Δήμο Παλλήνης
Όσον αφορά τον Δήμο Παλλήνης τα συμβούλια του Γέρακα και της Παλλήνης θα είναι 11μελή ενώ της Ανθούσας 7μελές με 2 σταυρούς και στα τρία συμβούλια.

Χωριστή κάλπη
Η εκλογή θα γίνεται με χωριστή κάλπη από αυτή για το Δημοτικό Συμβούλιο κατά συνδυασμούς, ενώ μεμονωμένες υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

Ψηφοδέλτιο με Επικεφαλής
Κάθε συνδυασμός θα περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, ο αριθμός των οποίων θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο θα ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του κάθε συνδυασμού.

Κοινός Συνδυασμός με αυτόν του Δημοτικού Συμβουλίου
Επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασμοί με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μίας κοινότητες του δήμου, εφ’ όσον αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του δήμου. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε συνδυασμός υποψηφίου δημάρχου, έχει τη δυνατότητα να καταθέσει συνδυασμούς και για τα τοπικά συμβούλια.

Εκλογή Συμβούλων
Η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στις εκλογές για το Συμβούλιο της Κοινότητας. Τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης κάθε συνδυασμού, ενώ πρώτος σε σταυρούς θεωρείται ο επικεφαλής του εκάστοτε συνδυασμού.

Εκλογή Προέδρου
Πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας θα εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του Συμβουλίου για όλη τη δημοτική περίοδο(4 χρόνια) με απόλυτη πλειοψηφία(6/11 σε Γέρακα & Παλλήνη, 3/5 σε Ανθούσα), ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς.