Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη & Τετάρτη 24 & 25 Ιουλίου 2018

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, Τρίτη & Τετάρτη 24 & 25 Ιουλίου 2018 στις 14:30, για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:


Συνεδρίαση Τρίτης

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης και Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», αρ. μελ. 2/2018.
  3. Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπών Χαρακτηρισμού Εδάφους για τα έργα με τίτλο: α)«ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ» ,αρ. μελ. 31/2016 β) «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ» ,αρ. μελ. 7/2017 γ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ στο ΟΤ 770 στην ΠΕ ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ» ,αρ. μελ. 44/2017 δ) «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ,αρ. μελ. 25/2015 ε) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ » ,αρ. μελ. 25/2015
  4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 27/2018 μελέτη με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου».


Συνεδρίαση Τετάρτης

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Γέρακα» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  2. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή οχημάτων».
  3. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή & μετατροπή παλαιάς τεχνολογίας σε φωτιστικά τεχνολογίας LED».
  4. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. (2018)» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.