Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 στις 14:30, για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:


 1. Λήψη απόφασης για έγκριση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2018.
 2. Λήψη απόφασης για παραλαβή των παραδοτέων της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποτύπωση αναγκών συντήρησης , αναβάθμισης και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων τα οποία ενσωματώθηκαν στην υπ΄αριθμ. 08/2017 μελέτη με τίτλο: «Συντηρήσεις, Αναβαθμίσεις και Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειες Αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Γέρακα» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 12/2017
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή Υπηρεσιών για την επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Άνω Μπαλάνας με Προεδρικό Διάταγμα».
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανασύνταξης Πράξης Εφαρμογής στα υπ΄αριθμ. 4080, 4004 Οικοδομικά Τετράγωνα στη περιοχή Π.Ε. 4- Άνω Μπαλάνα του Δήμου Παλλήνης.
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εντύπων και επιγραφών στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης», ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με MS 5002601.
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»
 9. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το έργο : «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια για παγκάκια» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 11. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 1 Ελληνική 
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «Επισκευή οχημάτων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους μελέτης 34/2018 προμήθειας και έγκριση δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος».
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμός υπόλογου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «Αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση με το δίκτυο Μ.Τ. της με αρ. παροχής 16076748 ΦΟΠ στη δ/νση ΓΕΡΑΚΑ- ΕΒΡΟΥ/ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
 16. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμός υπόλογου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «Αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για συνδέσεις νέων παροχών, μετατοπίσεις, επεκτάσεις κ.λ.π. – ΓΙΑ σύνδεση με το δίκτυο Μ.Τ. της παροχής με αριθμό 16076612 ΦΟΠ στην δ/νση ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ/ΠΑΛΛΗΝΗ» για το έτος 2018.
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των κοινοχρήστων Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2018, των δημοτικών ιατρείων Γέρακα.
 18. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (προμήθειας διάφορων ειδών ευπρεπισμού & λοιπών ειδών παντοπωλείου) στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, εμπόριο ειδών διατροφής & συναφών χονδρικώς.
 19. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ.
 20. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Σύμβουλοι Μηχ/κοι Εξ.Υ.Π.Π., οδός Κων. Καραμανλή 88, Τ.Κ.54644 Θεσ/νικη, τηλ./fax 2310861640, ΑΦΜ 998459296 ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
 21. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.- ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
 22. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης και έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.952.106,25 € για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων Μαΐου - Ιουνίου (Γ΄ΔΙΜΗΝΟ) 2018.
 23. Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018.
 24. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 20708/2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το αίτημα του κ. ΦΩΤΕΙΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος λόγω πτώσεως δένδρου.
 25. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 2322/2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το αίτημα της κ. ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΥΚΝΑΔΑ για αποζημίωση υλικών ζημιών αυτοκινήτου λόγω κακοτεχνίας οδοστρώματος.
 26. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.