Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

''Επιστρέφει'' η Δημοτική Αστυνομία (εγκύκλιος)

Με «αναμμένες τις μηχανές» κινούνται Δήμοι και Υπουργείο Εσωτερικών, για την επιστροφή των Δημοτικών Αστυνομικών στους ΟΤΑ, με βάση την ψήφιση του «Κλεισθένη» από τη Βουλή.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο την Πέμπτη 9 Αυγούστου στους δήμους, παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης, των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν.


Υποβολή Αίτησης
Οι υπάλληλοι, οι οποίοι εµπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης, µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ∆ήµο που επιθυμούν να μεταταγούν. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει δεκτή, μπορούν να επανέλθουν µε νέα αίτηση σε άλλο ∆ήµο. Συνιστάται να μην υποβάλλονται παράλληλα περισσότερες από μια αιτήσεις, προς αποφυγή της δημοσίευσης περισσότερων της μιας πράξεων μετάταξης για τον ίδιο υπάλληλο.


Ειδικότερα προβλέπεται

  • Υπάλληλοι που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις, μπορούν -με αίτησή τους- να µετατάσσονται σε υπηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας των ∆ήµων, ως ειδικό ένστολο προσωπικό ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
  • Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο ∆ήµο και την οριστική απόφαση λαμβάνει το αρµόδιο για το διορισµό
Σημαντικά «σημεία» για τις μετατάξεις
  1. Σημειώστε ότι, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.
  2. Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να µην είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραµµα του φορέα προβλέπεται µόνο µία θέση του εν λόγω κλάδου
  3. Το προσωπικό µετατάσσεται στο ∆ήµο, µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιµότητα, συνυπολογιζόµενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήµατα Κράτησης για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη
  4. Οι μετατασσόµενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς
Διάβασε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ