Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες του Δήμου Παλλήνης

Αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του φορέα ‘‘Ελληνικό Κτηµατολόγιο’’ (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), οι δασικοί χάρτες του Δήμου Παλλήνης, με τη µε αριθµ.οικ.3094/27-07-2018 (Α∆Α:6ΞΖΟΡ1Κ-Υ6Λ) απόφαση της ∆/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής.

Για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να λαµβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του φορέα ‘‘Ελληνικό Κτηµατολόγιο’’, µέσω της οποίας, και µόνο, µπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων κατά τού περιεχοµένου αυτού. 


Η προθεσµία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά στις 10/08/2018 και λήγει στις 22/11/2018:
 • Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσµία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες, δηλαδή λήγει στις 12/12/2018.
 • Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνον στην αµφισβήτηση του χαρακτήρα ή της µορφής των εμφανιζόμενων στους δασικούς χάρτες εκτάσεων. Αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων αφορούν µόνο τα προβλεπόμενα στην παρ. Α της Υ.Α. 153394/919/12-04-2017 (Φ.Ε.Κ. 1366Β’), όπως ισχύει.
 • ∆ικαίωµα υποβολής αντίρρησης και αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα επί της αµφισβητούµενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.
 • Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση µπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαµβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
 • Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα µε το εµβαδόν που αφορά η αντίρρηση. Για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων δεν καταβάλλεται τέλος.
Πληροφορίες
 • Γενικές πληροφορίες: Για το περιεχόµενο των αναρτηµένων δασικών χαρτών και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης, που βρίσκεται στην έδρα του ∆ασαρχείου Πεντέλης, Κλεισθένους 403, Γέρακας, Τ.Κ. 15344
 • Τηλ. Επικοινωνίας: 2106135010 (εργάσιµες ηµέρες, 07:00-15:00, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων)
 • Fax: 2106137920
 • E-mail: syadx-pentelis@attica.gr

Επίσης, για λόγους ενηµέρωσης, ο σύνδεσµος για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες βρίσκεται στις ιστοσελίδες:
 • Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr)
 • Της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (www.apdattikis.gov.gr).