Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η Προγραμματική Σύμβαση για το σχέδιο της Ανθούσας

Εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, έπειτα από εισηγητή του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, κ. Πέτρου Φιλίππου, η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Παλλήνης & Π. Αττικής για το σχέδιο της Ανθούσας.
                                              
Πιο αναλυτικά, στη συνεδρίαση της Πέμπτης 13 Σεπτεμβρίου 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλλήνης για το έργο «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Π.Ε εκτός σχεδίου περιοχών Κοινότητας Ανθούσας» συνολικού προϋπολογισμού 1.252.121,00€ με ΦΠΑ.

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης
Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ολοκλήρωση της εκπόνησης των υπολειπόμενων μελετών για την πολεοδόμηση και ένταξη στο σχέδιο πόλης της οικιστικής περιοχής της Ανθούσας.


Επόμενο βήμα
Επόμενο βήμα είναι η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 18 Σεπτεμβρίου 2018, του Δήμου Παλλήνης. Η Προγραμματική Σύμβαση βρίσκεται στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παλλήνης για τη μελέτη: "ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - Φ.Ε.Κ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 167/ΑΑΠ/12-08-2016", συνολικού προυπολογισμού 1.252.121,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)».

Οι κάτοικοι της Ανθούσας απαλλάσσονται από το ποσό των 1.252.121€
Το ποσό των 1.252.121€ που εξασφάλισε ο Δήμος Παλλήνης από την Περιφέρεια Αττικής δεν θα επιβαρύνει τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας, αφού η ανάληψή του από την Περιφέρεια Αττικής με Προγραμματική Σύμβαση απαλλάσσει το Δήμο και κατ' επέκταση τους κατοίκους της περιοχής.

Δες την Πολεοδομική Μελέτη της επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Ανθούσας εδώ

Χρονοδιάγραμμα
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Μελέτης, ορίζεται σε 24 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης μέχρι την οριστική της παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η υπ’ αριθμ. 239/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου