Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

2 θέσεις εργασίας με σύμβαση 8 μηνών στον Δήμο Παλληνης

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά 2 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Παλλήνης, που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας, υπόψιν κας Διβάνη Ελένης, κας Ράμμου Μαρίας και κου Πατράλη Θωµά (τηλ. επικοινωνίας: 2106604728, 2106604632, 2106604631 αντίστοιχα). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης(έως και 22.10.2018) της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του ∆ήµου Παλλήνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Υποβολή ενστάσεων 
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 €.

Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.Δες την προκήρυξη εδώ