Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης, στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 25η Ιουλίου 2017, την Τρίτη στις 14:30, για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:

Δες ακόμα: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης την Τρίτη 25 Ιουλίου
 1. Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης
 2. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δ.Σ. περί 9ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2017.
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ»
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια Εργαλείων Καθαριότητας (2017)»
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017»
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής της Γ΄δόσης της Χρηματοδότησης Προγράμματος Δράσης 2017 ποσού 153.622,72 ευρώ, προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.
 8. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αρ.πρωτ.27062/7-7-2017 Γνωμοδότησης της δικηγόρου Μαριλένας Πασσά για την υπόθεση της Μαρίας χήρας Διονυσίου Κυριακάτου το γένος Αθανασίου και Τρισευγενής Λουκοπούλου
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή στην Μάσσαλη Σοφία αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού, σύμφωνα με την υπ αρ.191/2017 απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης»
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης με τίτλο «Εργασίες για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικών γραμμών και μετασχηματιστών, τροφοδοσίας VHF οχημάτων»
 11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια Εσωτερικών Πλαστικών Κάδων Συστήματος τοποθετημένων υπόγειων κάδων απορριμμάτων»
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση Συστήματος τοποθετημένων υπόγειων κάδων απορριμμάτων»
 13. Λήψη απόφασης για κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων (2017)»
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Κάδων»
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης με αριθμ.35/2017 και τρόπου διενέργειας αυτής, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας (2017), καθώς και την έγκριση και διάθεση πίστωσης της δαπάνης δημοσίευσης.
 16. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία: Α) «Ασωνίτης Χρήστος» για προμήθεια του έτους 2014.
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού»
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με αρ.16/2017 και τρόπου διενέργειας αυτής, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης με τίτλο «προμήθεια διαφόρων υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2017)», καθώς και την έγκριση και διάθεση πίστωσης της δαπάνης δημοσίευσης.
 19. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου Κοκκίνη Ελένης από Ένταλμα Προπληρωμής, για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων 3ου Διμήνου 2017
 20. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου Λιόγα Νικόλαου από Ένταλμα Προπληρωμής, για την έκδοση βεβαιώσεων πιστοποιητικών και κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων.
 21. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου Κοκοτίνη Νικόλαου από Ένταλμα Προπληρωμής για αμοιβή πιστοποιητικών από κτηματολογικά γραφεία για υπηρεσίες αποψίλωσης.
 22. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου Γαζετά Ελένης από Ένταλμα Προπληρωμής για πληρωμή κοινοχρήστων Απριλίου-Μαΐου 2017 των Δημοτικών Ιατρείων Γέρακα.
 23. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ αριθμ.279/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 24. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ αριθμ.280/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.