Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Δήμος Παλλήνης: Ενήμέρωση για τον διαχωρισμό απορριμμάτων από τα κλαδιά


Ο Δήμος Παλλήνης με προσήλωση στην προστασία και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλλει ουσιαστικά στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.

Ο Δήμος Παλλήνης κινούμενος στα παραπάνω πλαίσια, ενημερώνει τους δημότες και τους κατοίκους ότι:

Τα κλαδιά αξιοποιούνται ως λίπασμα, και οι δημότες/κάτοικοι θα πρέπει να εναποθέτουν τα ογκώδη οικιακά απορρίμματα (στρώματα, έπιπλα κλπ) ξεχωριστά.


Τα ογκώδη οικιακά απορρίμματα, όταν είναι ανανεμιγμένα με κλαδιά δεν γίνονται δεκτά για απόρριψη στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Ο Δήμος δεν περισυλλέγει οικοδομικά απόβλητα. Η ευθύνη απομάκρυνσης και απόρριψης τους γίνεται από τον παραγωγό τους σύμφωνα και με τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας.